Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informacja przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celach wymienionych w tabeli poniżej, w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, stanowiska (dalej dane osobowe) jest Grupa Kapitałowa Elmont Grupa, w szczególności odpowiednio dla spółki:

 • Budbial sp. z o.o. – Budbial sp. z o.o. (dalej jako ADO),
 • Elmont Grupa sp. z o.o. – Elmont Grupa sp. z o.o. (dalej jako ADO),
 • Elmont Grupa SA – Elmont Grupa SA (dalej jako ADO),
 • Elmont sp. z o.o. – Elmont sp. z o.o. (dalej jako ADO),
 • Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o. – Enspro sp. z o.o. (dalej jako ADO),
 • Elserwis sp. z o.o. – Elserwis sp. z o.o. (dalej jako ADO),
 • Elsolar sp. z o.o. – Elsolar sp. z o.o. (dalej jako ADO),
 • EPV Lewkowo 2 sp. z o.o. – EPV Lewkowo 2 sp. z o.o. (dalej jako ADO).
 1. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, to Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do realizacji celów, o których mowa w tabeli poniżej na rzecz tych podmiotów.
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: elmont@elmontgrupa.pl, za pomocą telefonu: 85 717 17 17, drogą pocztową: Białostocka 5, 16-070 Łyski.
 3. Poniższa tabela zawiera informacje na temat celu przetwarzania danych   osobowych przez ADO, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych:

Proces (cel) przetwarzania

Podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)

Prowadzenie działań marketingowych

Prowadzenie działań marketingowych Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy
a) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, lub
b) do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy,
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania. umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów

Przedstawienie propozycji oferowanych produktów, usług i wydarzeń. Umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów

Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem

Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy
a) w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,
c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Archiwizowanie dokumentów

Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Sporządzanie statystyk

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wygaśnięcia dowolnego celu przetwarzania, któremu towarzyszy sporządzanie statystyki. Sporządzanie statystyk jest jedynie procesem współtowarzyszącym innym procesom

Polepszenie jakości świadczonych usług oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Prowadzenie rekrutacji

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Komunikacja z pełnomocnikami

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Realizacja przychodzących zgłoszeń

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane lub włączone do systemu elektronicznego (np. gdy na jej podstawie otrzymali Państwo od nas wiadomość e- mail.)

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione

Obsługa recepcji

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

Umówienie spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Prowadzenie profili w ramach mediów społecznościowych – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

– promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej ze Spółką oraz w celu komunikacji
– badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszych produktów i usług
– w celach analitycznych
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Dostarczanie newslettera

Art. 6 ust. 1lit. b RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 4. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a w przypadku, gdy podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych, realizacja celu, w którym dane osobowe zostały zebrane, może być niemożliwe lub utrudnione.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

 

Scroll to Top