Projekty unijne

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Elserwis sp. z o.o. dzięki wdrożeniu nowych usług

 

Cele projektu:

 • zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania,
 • wprowadzenie do oferty nowych, innowacyjnych usług,
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:

 • wzrost zatrudnienia,
 • wzrost przychodów,
 • wzrost innowacyjności firmy.

Wartość projektu: 1 001 174,49 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 366 283,35 PLN

Wykorzystanie OZE w Elektromontażu Wschód sp. z o.o. na produkcję energii na potrzeby własne w systemie autonomicznym

 

Cel projektu: Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2.

Rezultat projektu:

 • zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE,
 • spadek emisji gazów cieplarnianych,
 • obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji,
 • zmniejszenie szkód wywołanych emisjami,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

Wartość projektu: 512 269,36 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 270 711,44 PLN

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW - EPV Lewkowo 1

 

Beneficjent: EPV Lewkowo 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

EPV Lewkowo 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0310/17 pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Lewkowo 1” ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

Planowane efekty:

 • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych
 • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
 • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 • Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
 • Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 7 529 477,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 245 463,44 PLN.

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 0,8 MW - EPV Lewkowo 2

 

Beneficjent: EPV Lewkowo 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

EPV Lewkowo 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0314/17 pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Lewkowo 2” ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

Planowane efekty:

 • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych
 • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
 • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 • Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
 • Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 6 374 014,71 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 652 864,53 PLN

Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW - EPV Milejczyce 1

 

Beneficjent: EPV Milejczyce 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

EPV Milejczyce 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0315/17 pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Milejczyce 1” ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

Planowane efekty:

 • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych
 • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
 • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 • Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
 • Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy.

Wartość projektu: 7 694 484,56 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 299 163,33 PLN.

Scroll to Top